sandArt >> 81st birthday of Vajan Samarat Vikari Bala

Last Update: 25th May 2010   VIEWS: 3,726

Sand Art, 81st birthday of Vajan Samarat Vikari Bala

International Sand Artist Sudarshan Pattnaik has created the sand art on the eve of 81st birthday of Vajan Samarat Vikari Bala.

sand-art jagannath beach-at-puri