Dasavatara Gita Govinda MS Subhalaxmi

Vajan / Prayer

PAGE VIEWS: 3,812

 


youtube
please specify correct url

“Pralaya-payodhijale dhrtavanasi
vihitavahitra-caritra-makhedam
Kesava dhrta minasarira
jaya jagadisa hare”

“Ksitirati-vipulatare tava tisthati prsthe
dharani-dharanakina-cakragaristhe
Kesava dhrta kacchaparupa
jaya jagagadisa hare!”

“vasati dasanasikhare dharani tava lagna
sasini kalankakaleva nimagna
Kesava dhrta sukararupa
jaya jagadisa hare”

“tava kara kamalavare nakhamadbhutasrngam
dalita hiranyakasipu varabhrngam
Kesava dhrta naraharirupa
jaya jagadisa hare”

“chalayasi vikramane balim adbhutavamana
padanakhanira-janita-janapavana
kesava dhrta vamanarupa
jaya jagadisa hare”

“ksatriyarudhiramaye jagadapagata papam
snapayasi payasi samitabhavatapam
kesava dhrta bhrgupatirupa
jaya jagadisa hare.”

“vitarasi diksu rane dikpathiamaniyam
dasamukha-mauli-balim ramaniyam
kesava dhrta ramasarira
jaya jagadisa hare”

“vahasi vapusi visade vasanamjaladabham
hala-hati-milita-yamunabham
kesava dhrta-haladhararupa
jaya jagadisa hare”

“nindasi yajnavidhe-rahaha srutijatam
sadaya-hrdaya darsitapasughatam
kesava dhrta buddhasarira
jaya jagadisa hare.”

“mleeccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
dhumaketumiva kimapi karalam
kesava dhrta kalkisarira
jaya jagadisa hare”Weather Puri  Wed, 20 Sep 2017 12:30 PM IST
Temperature:30°C
Thunderstorms
Wind: 29km/h South West
Humidity: 82%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 21 Sep 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 22 Sep 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:29°C
 • 23 Sep 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:27°C
 • 24 Sep 2017
  Thunderstorms
  High:29°C Low:28°C

#NabaDurga Sailaputrī,..

#NabaDurga Sailaputrī,Brahmachāriṇī,Candraghaṇṭā,Kuśamāṇḍā,Skandamātā, , Kātyāyanī ,... https://t.co/Ga1B1lK3pv

#NabaDurga Sailaputrī,..

#NabaDurga Sailaputrī,Brahmachāriṇī,Candraghaṇṭā,Kuśamāṇḍā,Skandamātā, , Kātyāyanī , ālarātrī,Mahāgaurī,Siddhidātr… https://t.co/QWacI6Etop

Quotes Mahalya - Charity..

Quotes Mahalya - Charity in the form of food is important during Pitru Paksha Life depends upon food.... https://t.co/ctDiMriYbu

Quotes Mahalya - Charity..

Quotes Mahalya - Charity in the form of food is important during Pitru Paksha Life depends upon food.… https://t.co/pLzWVOt4WE