Devi Suktam

durga-puja

PAGE VIEWS: 1,975

 


Om aham rdrevirvvasuviscaramyahamadityeirta
visvadeveih |
Aham mitravarunobha vibharmyahamindragni
ahamasvinobha ||1||

Aham Somamahanasam vibharmyaham
tvastaramuta pusanam bhagam |
Aham dadhami dravinam havismate
supravye yajamanaya sunvate ||2||

Aham rastri sangamani vasunam
chikitusi prathama yajniyanam |
Tam ma deva vyadadhuh purutra
bhuristhatram bhuryavesayantim ||3||

Maya so annamatti yo vipasyati
yah praniti ya iim srnotyuktam |
Amantavo mam ta upaksiyanti
srdhi srta sradhivam te vadami ||4||

Ahameva svayamidam vadami
justam devebhirta manusevih |
yam kamaye tam tamugram krnomi
tam brahmanam tamrsim tam sumedham ||5||

Aham rdraya dhanuratanomi
brahmadvise sarave hantava u |
Aham janaya samadam krnomyaham
dyavaprthivi a vivesa ||6||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||

Ahameva vata iva pravamyarabhamana
bhuvanani visva |
Paro diva para ena prthivyeitavati
mahina sam vabhuva ||8||

Aham suve pitaramasya murdhan
mama yonirapsvantah samudre |
Tato vitisthe bhuvananu visvotamum
dyam varsmanopasprsami ||7||Weather Puri  Sun, 18 Feb 2018 01:30 AM IST
Temperature:23°C
Clear
Wind: 14km/h South West
Humidity: 88%  LOOKING AHEAD Puri Weather
 • 19 Feb 2018
  Sunny
  High:25°C Low:24°C
 • 20 Feb 2018
  Partly Cloudy
  High:25°C Low:24°C
 • 21 Feb 2018
  Sunny
  High:26°C Low:24°C
 • 22 Feb 2018
  Sunny
  High:26°C Low:25°C

https://t.co/c1hDD6ILj6 Don't make yourself sad by other's saying towards you, may be they don't know you ...… https://t.co/c1hDD6ILj6
https://t.co/paACUUblBb Are you thinking about mud ?? here is the answer by Mirra Alfassa https://t.co/paACUUblBb https://t.co/paACUUblBb
RT : God of wealth -Kubera (Hindu temple) and Jambala (#Buddhist monastery ) is same iconography https://t.co