Vajan / Prayer >> Mote Kalia Kala Re Baii :: Bhikari Bala Vajan

Last Update: 25th May 2016   VIEWS: 6,262Jagannathia ra Shree Mahaprasad, Pagala Kala Re Bhai Sahi Lani tora, hoi agabhara Shree Khetra Aasili Dhain Mote Kalia Kala Re Baii

Bhikari Bala vikari bala odiya vajan