photo news >> 100 types of Pitha Bhog at Radhe Shyam Matha

Last Update: 14th Aug 2011   VIEWS: 3,164

Mahant Subal Charan Das has organised, 100 types of Pitha Bhoga at Radhe Shyam Matha.

Photo: Ranjan Ganguly

photonews Jhulan Purnima Radhe Shyam Matha